Home

Welkom op de site van Stichting Propagandafonds Politie Dierenbescherming

Onze doelstelling:

  1. Het financieren van of bijdragen in de kosten welke door de te Utrecht gevestigde vereniging “Bond van Politieambtenaren in Nederland ter bescherming van dieren” worden gemaakt ter bereiking van haar doelstelling.
  2. Het maken van propaganda voor genoemde vereniging
  3. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Stichting Propagandafonds Politie Dierenbescherming wordt gevormd door:

Mw. L.J. Sievers – voorzitter
Dhr. R.C.J.W.M. Ridders –  secretaris
Dhr. mr. R. Klooster – penningmeester

Raad van Toezicht

Het bestuur van de stichting Propagandafonds legt jaarlijks verantwoording af aan een Raad van Toezicht. Zowel de leden van het bestuur als de leden van de Raad van Toezicht dienen lid te zijn van de Vereniging Politie Dieren- en Milieuvereniging. Zij worden in functie benoemd door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming.

Leden van de Raad van Toezicht zijn momenteel:

Dhr. H. Papeveld
Dhr. W. van Dijk
Dhr. G. Fränkel

Bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden.

Beleidsplan 2016-2026

Het beleid van de Stichting is erop gericht om de doelstelling en het gedachtegoed van de Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming (afgekort als PDM) te ondersteunen en voort te zetten door financiële middelen daarvoor beschikbaar te stellen.

De doelstelling van de Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming luidt:

De vereniging stelt zicht ten doel de beginselen waarop dieren- en milieubescherming behoren te rusten, meer ingang te doen vinden onder de hierbij betrokken politie- en overige opsporingsambtenaren in Nederland en de leden te activeren het dier en het milieu te beschermen tegen elke gedraging welke in strijd is met de beginselen van een verantwoorde dieren- en milieubescherming, een en ander binnen het kader van de geldende rechtsregels.
De vereniging wil haar doel verwezenlijken onafhankelijk van enige politieke stroming en met eerbiediging van ieders levensbeschouwelijke overtuiging.

Activiteitenverslag

Activiteitenverslag 2020 Stichting Propagandafonds.

Het bestuur en de Raad van Toezicht van het propagandafonds zijn vanwege de Covid- 19 pandemie in 2020 niet in de gelegenheid geweest om fysiek bij elkaar te komen en te vergaderen. Er is gekozen om de relevante vergaderstukken via e-mail aan deze leden te verspreiden en de leden van de Raad van Bestuur te verzoeken hierop schriftelijk te reageren.

De leden van de Raad van Bestuur zijn schriftelijk op de hoogte gebracht van de voortgang van diverse projecten die PDM uitvoert zoals: de activiteiten van de PDM-praktijkschool, redactiewerkzaamheden (digitalisering van het (foto) archief en verenigingsbladen), opbouw van het BOA- platform, de BOA- week, het toetreden tot het algemeen bestuur PDM van dhr. W. Deinum. De Raad van Toezicht is verder op de hoogte gebracht van de ontwikkeling van het vermogen van het Fonds. Ondanks de ontwikkelingen in de markt heeft het beleid van de penningmeester een solide balans opgeleverd. De Raad van Toezicht is van mening dat het verstrekken van informatie aan de leden een erg belangrijk kernwoord is. Men is van mening dat digitale verspreiding van info steeds belangrijker wordt. De Raad vraagt zich af of de uitgave van een Verenigingsblad in hard copy en in de bekende frequentie nog wel van deze tijd is. Men doet de suggestie de mogelijkheid van digitale informatieverstrekking met daarnaast de uitgave van een “glossy” (tweemaal per jaar) te bestuderen.

Met de leden van de Raad van Bestuur is de bezorgdheid van het bestuur over de steeds verdere daling van het aantal leden van de vereniging gedeeld. De leden van de Raad van Bestuur steunen de plannen van het Bestuur van PDM om, samen met de leden, na te denken en te discussiëren over de toekomst van PDM. Naar de mening van het bestuur is de Algemene Leden Vergadering 2021uitermate geschikt om over dit onderwerp te discussiëren. Het is dus de bedoeling dat in de loop van het jaar 2021 meer duidelijkheid komt over de toekomst van de Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming.